Tüzük

İSTANBUL BLOKZİNCİR KADINLARI (İBK) DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1– Derneğin Adı: “İstanbul Blokzincir Kadınları Derneği” dir.

Derneğin İngilizce ismi “(Istanbul Blockchain Women “IstBCW”)” olup uluslararası platformlarda bu isimle anılacaktır. Dernek IstBCW kısaltılmış adını kullanacaktır. Derneğin merkezi GÖZTEPE MAH. GÖKSU EVLERİ AKKAVAK SOK. 23/B KAVACIK – BEYKOZ İstanbul’dur.

Derneğin Amacı

Madde 2-Dernek, Türkiye ve dünya çapında kadınlar ve kız çocukları kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, var olan eşitsizliklerin giderilmesine yönelik blokzincir, matematik, kodlama, bilim atölyeleri de dahil olmak üzere her türlü teknoloji odağında yapılacak aktiviteler de başta olmak üzere kız çocukları veya kadınlar ile sınırlı kalmadan da blokzincir teknolojileri gibi yenilikçi teknolojiler ile ekosisteminin geliştirilmesine ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak için kurulmuştur. Dernek, iş fikri olan ve yenilikçi teknolojiler üzerinde çalışmak isteyen, öğrenmek isteyen, profesyonel olarak kendini yetiştirmek, kişisel gelişimi ve kariyer gelişimini sağlamak isteyenler ile, teknolojilerin gelişimini sağlama konusunda ulusal, bölgesel ve/veya uluslararası düzeyde çalışan profesyoneller, akademisyenler, öğrenciler ve ilgili tüm adayların, üniversite ve meslek okulları öğrencilerinin ve sair tüm girişimciler ve girişimci adaylarının; koçlar, mentorlar, eğitimciler, akademisyenler, teknokentler, şirketler, kuluçka merkezleri, melek yatırım ağları, kurumsal şirket çalışanları, sivil toplum kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları ile meslek odaları, yerel yönetimler, kalkınma ajansları, sosyal ve tematik ağ ve platformlar ve ilgili kamu kuruluşları ile etkileşimine, işbirliğine ve güç birliğine katkı sağlamak, blokzincir ve yeni teknolojilerin geliştirilmesini ve ekosisteminin oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlamak, ekosistemde derinlik yaratmak, blokzincir teknolojisi ve yenilikçi teknolojiler alanında çalışan kadınların istihdamını arttırmak, kadınları ve kız çocuklarını eğitmek, yetiştirmek, mesleki gelişimi, eğitimleri, girişimlerini yaratmaları, girişimlerine yatırım bulmaları, mentorluk ve koçluk yapmak, kuluçka merkezleri ile çeşitli girişim sermayesi fonları dahil olmak üzere alternatif finansman yollarının gelişimi ve girişimcilik ekosisteminin de derinleşmesi ile yeni istihdam ve ekonomik kalkınma süreçlerine destek olmak, mentor ağı yaratmak, mentorların yetişmesine ve ekosistemdeki yerlerinin derinleşmesine, eğitim alarak uzmanlaşmalarına katkıda bulunmak, bu amaçla yurtiçinde veya yurtdışında mevzuat değişiklikleri ve süreçleri takip etmek, projeler üretilmesine destek sunmak, kurum içi girişimciliğin desteklenmesinde kurumlara mentorluk sağlamak, projelerin incelenerek görüş hazırlanması, düzenlenmesi, finansman modelleri konusunda destek verilmesi amacıyla alt çalışma kurulları oluşturmak, yenilikçi teknolojiler ve blokzincir teknolojileri için kurulan kurumsal veya kurumsal olmayan ağlarla, teknoloji transfer merkezleri, teknokentler, teknoloji parkları dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yurtiçinde veya yurtdışındaki her ne ad ve nam altında olursa olsun işbirliği içerisinde olmak, ortak proje ve organizasyonlar geliştirmek, bilgilendirme toplantıları, eğitim, panel, sertifika programları, konferans, sempozyum ve sair tüm etkinlikleri düzenlemek, yurtiçinde veya yurtdışında mukim üniversite ve eğitim kurumları, teknoloji parkları, ar-ge merkezleri, teknoloji transfer ofisleri, teknoparklar, teknokentler, dernekler, ağlar ve sair tüm kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma alanları oluşturmak, tüm eğitsel ve sosyal faaliyetleri düzenlemek, tüm girişimci, melek yatırımcı ve sektör temsilcileri ile paylaşmak, sivil toplum diyaloğu yaratmak, yurtiçinde veya yurtdışında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, bilgi birikimi ve tecrübe aktarımı yaratmak, akademik ve güncel saha ve/veya literatür araştırmaları yapmak, basılı ve görsel yayınlar yayımlamak, oluşturmak, basın konuşmaları ve duyuruları yapmak, alanındaki sorunların çözümüne katkı vermesi ve bu alanlardaki bilgi ve çalışmaların paylaşımını sağlamak, ekonomik kalkınmanın egemen kılınması için çalışmalarda bulunmak, derneğe başvuran tüm kişi, kurum ve kuruluşların projeleri, finansman sorunlarını değerlendirerek uygun görmesi halinde çözümünün sağlanması için mentor ve koç atamak, mentor ağları ile işbirliği içinde olmak, Türkiye ve/veya yurtdışında başvuru yapan kişi, kurum ve kuruluşların proje ve müracaatlarında hukuki destek sunmak, uzman görüşü vermek, mütalaa hazırlamak, mentor, koçluk hizmeti vermek, kadın teknoloji uzmanları heyetleri oluşturmak, blokzincir, ar-ge, inovasyon konularında uzman kişilerin yetiştirilmesi ve hizmet vermesi için eğitim, panel, konferans dahil olmak üzere çeşitli organizasyonlar sağlamak, mentor ağları ile işbirliği içinde olmak, küresel çalışmalar yapmak, çeşitli yazılımlar oluşturmak, yazılımların oluşturulmasında hizmet almak, bilgi sistemleri oluşturmak, blokzincir teknolojisi kullanılarak iletişim, ödül, destek, ödeme yapılabilecek platformlar oluşturmak, token çıkarmak, barter sistemi ile token alış verişini mümkün hale getiren ekosistemler yaratmak, dernek üyeleri için tanışma, tanıtım, ağ kurulması ve çeşitli bilimsel değeri olan yarışma ve ödül törenleri düzenlemek ve bunun için çeşitli organizasyonlar yapmak, kamu yararına faaliyetler yapabilmek amacıyla kamu yararına faaliyet statüsü için başvuruda bulunmak, kamusal projeler üretmek, desteklemek amacı ile kurulmuştur.

Madde 3: Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Faaliyet Alanı

3.1 Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları

3.1.1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak,

3.1.2-Kurs, seminer, konferans ve panel ve sair adlar altında yurtiçi veya yurtdışında fiziksel ve çevrimiçi eğitim çalışmaları düzenlemek, eğitim ve çalışmalara katılmak, temsilci atamak,

3.1.3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, kitap, dergi vb. doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, bilgi sistemleri oluşturmak, yazılımlar oluşturmak, bunlar için hizmet almak, küresel çalışmalar yapmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, video, belgesel ve sair her türlü basılı/görsel internet yolu da dahil olmak üzere tüm iletişim kanalları üzerinden yayınlar oluşturarak üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri, kitap, belgesel, video konferans ve dijital medya kayıtları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yayın ve dağıtım organları dahil sair her türlü yayınları çıkarmak, satarak fon yaratmak, basılı ve/veya görsel yayınlara makale, röportaj ve etkinlik duyurusu vermek,

3.1.4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

3.1.5- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile bu tüzük hükümlerine uygun olarak bağış, yardım almak ve vermek, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul etmek, faaliyet konularını gerçekleştirmek ve bu konuda uzman kişiler yetiştirmek üzere çeşitli ulusal, bölgesel veya uluslararası kurum ve kuruluşların hibe programlarına dosya hazırlamak/başvurmak, hibe almak,

3.1.6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi ve ticari işletmeler kurmak ve işletmek, kurumsal ve bireysel destekçiler ile proje bazlı iş birlikleri yapmak, sponsorluk almak, etkinlik düzenlemek,

3.1.7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

3.1.8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, Üyeleri ve kamuoyunu bilgilendirmek için, amaç ve hizmet konularıyla ilgili ve mevzuatımıza uygun olarak her türlü toplantı, gezi, temsil, seminer, konferans, diğer etkinlikler düzenlemek, arşiv oluşturmak, bilimsel çalışmalarda bulunulmasını sağlamak, ödül programları oluşturmak, kitaplıklar ve kütüphaneler oluşturmak, bilgisayar, iletişim tekniği, kurslar, sertifika programları ve sair tüm eğitsel faaliyetleri düzenlemek ve yarışmalar açmak.

3.1.9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurmak, işletmek ve her türlü inşaatı yaptırmak. Gerekli gördüğü yerlerde amaç ve hizmet konuları için lokal açmak

3.1.10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda ulusal veya uluslararası alanda vakıf kurmak, şube ve/veya temsilcilik açmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

3.1.11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak, federasyon kurmak veya katılmak, temsilcilik açmak, şube açmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

3.1.12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

3.1.13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

3.1.14-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

3.1.15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

3.1.16-Kamu yararına dernek olabilmek amacıyla başvurular yapmak, projeler üretmek, kamusal projeleri desteklemek,

3.1.17-Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için yasal sınırlamalar çerçevesinde kalmak kaydıyla gerekli diğer her türlü çalışmaları yapmak

3.2 Faaliyet Alanı

Dernek, amacı ve çalışma konuları kapsamında blokzincir teknolojisinin gelişmesi ve sorunların giderilmesi konusunda teknoloji, finans ve eğitim alanlarında faaliyetlerini gerçekleştirir.

Derneğin Kurucuları

Madde 4 – Derneğin kurucuları hepsi T.C. uyruklu olup adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslekleri, ikametgahları ekli listede sunulmuştur. Dernek Kurucu üyeleri Dernek Kuruluş Bildirimi Formunda yer alan 17 kişiden oluşur.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 5– Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, uzmanlık alanında veya meslekte çalışmakta olan gerçek kişiler, blokzincir teknolojisi üzerine çalışmak, değer yaratmak isteyen tüzel kişiler, yönetim kurulu üyeleri tavsiyesi ile derneğe başvuruda bulunarak yönetim kurulu kararı ile dernek amaçları doğrultusunda çalışabileceğine inanılan kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Derneğe üye olan tüzel kişiler ancak bir gerçek kişi temsilci aracılığı ile temsil edilebilirler. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Üyelik başvurusu yapan kişiler üyeliğe kabul edilene kadar aday üye statüsünde dernek faaliyetlerini takip edebilirler. Üniversite mezunu olmayan öğrenciler, mezuniyet koşulunu tamamlayana kadar, yurtdışında yerleşik yabancılar Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olana kadar aday üye statüsünde dernek faaliyetlerini takip edebilirler.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 6– Her üye dernek yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 7-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6-Dernek üyeliğinin devamının Dernek Yönetim Kurulu çoğunluk üyeleri tarafından uygun görülmemesi

7- Yüz kızartıcı bir suç işlemiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılanlar, üyelikten çıkarma kararının kendilerine tebliğinden itibaren otuz (30) gün içerisinde Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurarak, haklarındaki kararın yeniden incelenmesini isteyebilirler.

Yönetim Kurulu’nun, üyelikten çıkarma kararında direnmesi durumunda, üye ilk Olağan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Kararı’na itiraz edebilir. Bu durumda Genel Kurul tarafından verilen üyelikten çıkarma kararı kesindir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Dernek üyeliğinden çıkarılanlar tekrar derneğe üye olamazlar.

Dernek Organları

Madde 8-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel Kurul,

2-Yönetim Kurulu,

3-Denetim Kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 9-Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, her yıl, Mart ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Dernek Genel Kurulu Mevzuatın izin vermesi halinde dijital / elektronik ortamlarda yapılabilir. Dernek üyeleri genel kurul toplantılarına dijital ortamda, uzaktan erişim cihazları ile oylamaya katılmak sureti ile, kimlik doğrulaması yapılabilecek bir şekilde yürürlükte mevzuata uygun olabilecek koşulları sağladığı sürece katılabilir. Mevzuatın oylamaya dair düzenlemelerine aykırı şekilde oylama yapılamaz bu durumda üye oy kullanma hakkını kullanamaz, sadece izleyici olarak toplantıyı izleyebilir.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Mevzuatın izin vermesi halinde elektronik / mobil imza ile üyelerin imza atması mümkündür. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 10-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Mevzuatın izin vermesi halinde oylamalar dijital / elektronik ortamda yapılabilir. Mevzuat tarafından öngörülen oylama yöntemi kullanılır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 11-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının 2 yılda bir seçilmesi (iki yıl bir dönemdir),

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere ve danışmanlara, eğitmenlere vesair adlar altında hizmet verecek kişilere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10-Derneğin vakıf kurması,

11-Derneğin fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 12-Yönetim kurulu, 7 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu üyeleri 2 yılda bir seçilirler.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.  Yönetim kurulu içerisinde başkanlık dahil olmak üzere kimse 3 dönemden fazla aynı görevi üstlenemez, başkanlık görevini üstlenmiş üye tekrar kendi rızası olmaksızın yönetim kuruluna seçilemez. Dernek Başkanları tekrar seçilmeksizin Dernek Danışma Kurulu üyesi olarak görevine devam eder.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının saltçoğunluğu ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu üyelerinden birinin çağrısı ve çoğunluğun sağlanması üzerine yönetim kurulu her zaman toplanabilir. Bu çağrıya yönetim kurulu üyeleri tarafından uyulmaması ve/veya üst üste 2 defa yönetim kurulunun çağrı üzerine toplanmaması halinde tek bir yönetim kurulu üyesinin talebi ile 3. Toplantı zorunlu olarak yapılacaktır. Yapılmaması halinde çağrıyı yapan yönetim kurulu üyesi işbu tüzüğün 8. Maddesi “Çağrı Usulü” başlığı kapsamında genel kurul çağrısı yapabilecektir.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

12- Projeleri yürütecek ve derneği temsilen proje ve ilgili hibe evraklarında imza atacak kişiyi belirlemek ve yetkilendirmek.

Yönetim Kurulu toplantıları Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilir. Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle olağanüstü toplantı yapabilmesi için tek bir Yönetim Kurulu üyesinin talebi ve Yönetim Kurulunun çoğunluğu ile toplantı gerçekleştirilir. Kararlar yönetim kurulu çoğunluk kararı ile alınır. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulunun çoğunluk oyu ile seçilir.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 13-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Kurucu üyeler haricinde kalan üye sayısı genel kurulca her iki yılda bir (bir dönem) seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Kurucu Üyeler

Derneğin Kurucu Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri dernek kurucu üyeleridir. Kurucu üyeler kendi rızaları ve talepleri haricinde ve/veya üç kez üst üste yönetim kurulu tarafından verilen makul görevleri yapmama ve/veya mevcut yönetim kurulu üyelerinin çoğunluk kararı olmadıkça dernek üyeliğinden çıkarılamazlar. Dernek Yönetim Kurulu, kurucu üyelerin 3 dönemlik görev sürelerini tamamlamaları veya kendi rızaları ile yönetim kurulunda görev almamaları halinde kalan üye sayısı diğer dernek üyelerinden seçilir. 3 dönem başkanlık yapan üyeler Danışma Kurulunun doğrudan üyesi olurlar.

Danışma Kurulu

Dernekte 3 dönem başkanlık yapmış veya Dernek Yönetim Kurulunun çoğunluk kararı ile atanmış kişiler ve onursal üyeler Dernek Danışma Kurulunu oluşturur. Dernek Danışma Kurulu Derneğin blokzincir ve yenilikçi teknolojiler ekosistemine katkı sağlanması, ekosistemde derinlik sağlanmasında ve proje geliştirilmesinde yılda iki kez toplanarak Yönetim Kuruluna tavsiye raporu sunar. Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar. Yönetim Kurulu kararlarına karışamaz. Ancak çoğunluk oyu ile alınan Danışmanlar Kurulu kararı doğrultusunda Yönetim Kurulunun görüşülmesi için tavsiye karar sunmak yetkisine sahiptir. Danışmanlar Kurulu üyelere ve dernek organlarına danışmanlık yapar, Yönetim Kurulu tarafından özel bir yetkilendirme yapılmadıkça Dernek adına açıklamalarda bulunamazlar. Danışmanlar Kurulu 1 Başkan ve Başkanın olmadığı zamanlarda Başkana vekaleten temsil edilmek üzere 1 başkan yardımcısını çoğunluk kararına göre seçer. Çoğunluk sağlanamaması halinde Danışmanlar Kurulu Başkanı en yakın son dönem Yönetim Kurulu Başkanlığını tamamlayan Danışmanlar Kurulu üyesi olur ve başkan yardımcısını kendisi seçer. Danışmanlar Kurulu toplantılarında, toplantı nisabı aranmaz ve katılanların çoğunluğu ile karar alınır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 14-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Gerçek kişi üyelerden giriş ödentisi olarak 500.-TL, yıllık olarak da 200.-TL, lisans öğrencilik belgesini derneğe ibraz eden 25 yaşın altında gerçek kişi üyelerden giriş ve yıllık ödentisi olarak 100.-‘er TL, tüzel kişilerden giriş ödentisi 5000.-TL, yıllık olarak da 2500.-TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kuruldan alınacak bir yetki ile yönetim kurulu yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen ve işletilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine ve dernek etik ilkelerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar ile çeşitli kitlefonlama platformları aracılığı ile projeler için sağlanacak gerekli maddi destekler,

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Hibeler

8-Diğer gelirler.

 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 15-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin yıl içinde 500.000-TL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

  • İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

  • Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 16-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 17-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir veya internet üzerinden e-beyanname sistemi üzerinden gerçekleştirilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 18-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 19-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 20-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 21-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 22-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde İstanbul Blokzincir Kadınları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 23-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan Geçici yönetim kurulu üyeleri;

Ebru Güven (Başkan)

Başak Burcu Yiğit (Başkan Yrd.)

Ece Ildır (Sekreter)

Çağla Gül Şenkardeş (Sayman)

Leyla Arsan (üye)

Ayşegül Şensoy (üye)

Menekşe Hüryaşar (üye)

olup EK-2 Dernek Kuruluş Bildiriminde yer almakta olan Dernek Kuruluş Bildirimi bu tüzüğün eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu tüzük 23 (Yirmiüç) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.